ΦΕΚ καθορισμού εισοδήματος κάτω από το οποίο (ποσοστό 30% των θέσεων του ΠΜΣ) οι φοιτητές δικαιούνται απαλλαγή διδάκτρων